หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

15 ส.ค. 2561

07 ส.ค. 2561

06 ก.ค 2561

18 มิ.ย. 2561

18 มิ.ย. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

12 พ.ย. 2561

30 ต.ค. 2561

24 ต.ค. 2561

24 ต.ค. 2561

24 ต.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ITA โรงพยาบาลแม่แตง
HA โรงพยาบาลแม่แตง
HDC เชียงใหม่
CMBIZ
THCC
งานสารบรรณ
Refer รพ.มหาราช
ระบบเตียง 5 สี
EH เอ๊ะ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00534 - สสอ.แม่แตง
  05864 - รพ.สต.แม่แตง
  05865 - รพ.สต.ขี้เหล็ก
  13990 - รพ.สต.ขี้เหล็ก
  05866 - รพ.สต.ช่อแล
  05867 - รพ.สต.แม่หอพระ
  05868 - รพ.สต.สบเปิง
  05869 - รพ.สต.บ้านเป้า
  05870 - รพ.สต.สันป่ายาง
  05871 - รพ.สต.ป่าแป๋
  05872 - รพ.สต.เมืองก๋าย
  05873 - รพ.สต.บ้านช้าง
  05874 - รพ.สต.กืดช้าง
  05875 - รพ.สต.อินทขิล
  05876 - รพ.สต.อินทขิล


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.โรงพยาบาลเชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.โรงพยาบาลแม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111

โรงพยาบาลแม่แตง หมู่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
E-mail : maetanghos@gmail.com โทร 053-104148-50 โทรสาร 053-104152
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : DekDoi
 HosThai.com