ข่าวสารล่าสุด   เอกสารการประกวดราคาซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย 10 รายการลงในเว็บไซต์ของรพ.แม่แตง         เอกสารประกาศอาคารแพทย์แผนไทย (ประกาศจริง)  
     

 

(26 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย.60

(26 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค.60

(20 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61

(14 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายกา...

(04 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำความส...

(01 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าที่โรงพยาบาลแม่...

(01 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าที่โรงพยาบาลแม่...

(16 พ.ย. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลแ...

(18 ต.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

(22 พ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกาศสอบราคาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิต...

(24 เม.ย. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

(14 มี.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

(30 ม.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายกา...

(09 ม.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายกา...

(19 ต.ค. 2559) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์"เครื่องช่วยหายใจชนิด...

ไม่มีรายการ

(26 ธ.ค. 2560) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย.60

(26 ธ.ค. 2560) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค.60

(20 ธ.ค. 2560) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61

(14 ธ.ค. 2560) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ

(04 ธ.ค. 2560) ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำความสะอาดที่โรงพ...

(01 ธ.ค. 2560) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าที่โรงพยาบาลแม่แตง

(01 ธ.ค. 2560) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าที่โรงพยาบาลแม่แตง

(16 พ.ย. 2560) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่แตง

(18 ต.ค. 2560) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

(22 พ.ค. 2560) ประกาศสอบราคาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล

(24 เม.ย. 2560) สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

(14 มี.ค. 2560) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

(30 ม.ค. 2560) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ

(09 ม.ค. 2560) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ

(19 ต.ค. 2559) ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์"เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปร...

ไม่มีรายการ
 
ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 

นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล

 
web ที่น่าสนใจ
 
 
สายการบินในประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111